اصول و مبانی آینده پژوهی مدرن جلسه نوزدهم تعاریف و دیدگاههی مختلف درباره برنامه ریزی بر مبنایی سناریو

اسکرول به بالا