ارتباط با مدیران ، روسا و سرپرستان جلسه نهم گاهی علت سخت گیری مدیران برخی همکاران هستند

اسکرول به بالا