کلیدهای فشارقوی

تاریخ و ساعت:

۵ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۹ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

آبرساني خاتون آباد

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کلیدهای فشارقوی

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا