کالیبراسیون تجهیزات الکتریک

تاریخ و ساعت:

۱۹ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۰ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کالیبراسیون تجهیزات الکتریک

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا