هیدرولیک عمومی (تکمیلی)

تاریخ و ساعت:

۵ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هیدرولیک عمومی (تکمیلی)

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا