نرم افزار TIA Portalپیشرفته

تاریخ و ساعت:

۲۵ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سرفصل های دوره:

ارتباط Master/Master با Industrial Ethernet بین PLC ها;

ارتباط PLCبا شبکه Industrial Ethernet در سرویس PG Operation;

استفاده از I/Oهای آنالوگ و نحوه کالیبره کردن آنها;

استفاده ازFC,FBو Instance DBدر برنامه نویسی ساختاریافته;

بررسی قابلیت Alarm Loggingو Tag Logging درTIA

عیب یابی PLCهای S7-400وS7-300

معرفی Global DBدرtiaو نحوه دسته بندی دیتا

معرفی وقفه ها در TIAو نحوه دسته بندی دیتا

پیکربندی Comfort Panelو ارتباط آن با PLC

پیکربندی PC Station برای مانیتورینگ در TIA

پیکربندی و ارتباط Remote I/Oها در شبکه های profibus و profinet

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا