کارگاه تست های مربوط به کارخانجات جانبی

تاریخ و ساعت:

۹ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کارگاه تست های مربوط به کارخانجات جانبی

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا