شناسایی الکترود ها(ویژه جوشکاران)

تاریخ و ساعت:

۲۳ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۵ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

كارگاه ساخت

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

شناسایی الکترود ها(ویژه جوشکاران)

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا