شناخت پارامترهای مهم بر نرم کنی و نحوه اندازه گیری، کنترل و نظارت بر آ

تاریخ و ساعت:

۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

شناخت پارامترهای مهم بر نرم کنی و نحوه اندازه گیری، کنترل و نظارت بر آ

مدت: 40 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا