شرح مدار و تجهیزات سنگ شکنی و استاندارد سازی راهبری آن

شرح مدار و تجهیزات سنگ شکنی و استاندارد سازی راهبری آن

تاریخ و ساعت:

۶ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۰ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

شرح مدار و تجهیزات سنگ شکنی و استاندارد سازی راهبری آن

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا