زمین آمار 1

تاریخ و ساعت:

۲ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۶ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

زمین آمار 1

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا