ترسیم نقشه و مقاطع ساختاری والتراسیون

تاریخ و ساعت:

۱ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۹ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

ترسیم نقشه و مقاطع ساختاری والتراسیون

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا