تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MINITAB (مقدماتی)

تاریخ و ساعت:

۱۳ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۶ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سرفصل های دوره:

آزمون فرضهای آماری;آنالیز واریانس;اجرای موارد نظری با استفاده از نرم افزار MINITAB;انجام چند مورد عملی با استفاده از داده های واقعی;انواع توزیع های آماری به همراه کاربرد;فاصله اطمینان;مروری بر مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی;معرفی داده کاوی;همبستگی خطی و رگرسیون;گامهای مورد نیاز جهت تجزیه  تحلیل داده ها

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا