بررسی علل و عیوب جوش(ویژه جوشکاران)

تاریخ و ساعت:

۳ مرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۱ ق.ظ - ۵ مرداد, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

Scroll to Top