بازرسی جوش تکمیلی

بازرسی جوش تکمیلی

تاریخ و ساعت:

۷ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۰ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

بازرسی جوش تکمیلی

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا