اصول کار کوره های کنورتر

تاریخ و ساعت:

۲ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۳ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور ذوب

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اصول کار کوره های کنورتر

مدت : 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا