اصول سرپرستی

تاریخ و ساعت:

۶ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

توانائی هدف و برنامه ها به منظور سازماندهی ،اولویت بندی و به انجام رساندن کار;توانایی اداره کردن واحد مربوطه;توانایی ارائه گزارش از عملکرد مهمانسراها به ما فوق;توانایی بررسی و اظهار نظر در خصوص تعداد و نوع سرویسهای مورد نیاز شرکت به تناسب کارکنان استفاده کننده;توانایی بررسی و تایید ساعات کارکرد ماشین آلات;توانایی برنامه ریزی جهت انجام کشیک شبانه سرویسها;توانایی نظارت بر اجرای  دقیق  برنامه غذایی;توانایی نظارت بر ارائه سرویسهای میز غذاخوری طبق قرارداد فی مابین;توانایی نظارت بر بار ماشین آلات از لحاظ تناسب داشتن محموله با خودرو مورد استفاده;توانایی نظارت بر برگزاری مراسم و جشن ها;توانایی نظارت بر تعداد خودروها با توجه به نیاز تعیین شده هر واحد;توانایی نظارت بر تناسب نوع کار (از قبیل برف روبی) و ماشین آلات بکار گرفته شده;توانایی نظارت بر تهیه و ارسال گزارشها ، اطلاعات و تصاویر در خصوص شرکت ملی صنایع مس ایران به رسانه ها.;توانایی نظارت بر حسن انجام ارسال مکاتبات و نامه رسانی;توانایی نظارت بر حمل و نقل مواد غذایی از سرد خانه مرکزی به رستوران ها;توانایی نظارت بر رعایت دقیق اصول بهداشتی;توانایی نظارت بر سرویسهای ویژه از قبیل سرویسهای مدارس ، فرودگاه و غیره;توانایی نظارت بر صدور بارنامه ها;توانایی نظارت بر فروش بلیط سرویسهای خانوادگی;توانایی نظارت بر فعالیتهای بخش های مختلف درمانگاهی مطابق با مفاد قرارداد;توانایی نظارت بر نحوه ارایه خدمات به منظور دسترسی کارکنان به کتب ، منابع و مآخذ اطلاعاتی موجود;توانایی نظارت بر نحوه انتخاب نوع خواروبار و مواد غذایی مورد نیاز;توانایی نظارت بر نحوه نگهداری فضاهای سبز و باغات;توانایی نظارت بر وضعیت ظاهری رانندگان و خودروها;توانایی نظارت برحسن انجام وظیفه اپراتوری های زیراکس از دید حراستی;توانایی نظارت بمنظور تبلیغات صحیح و مناسب جهت مراسمها و همایشها.;توانایی هماهنگی با حراست جهت ورود و خروج میهمانان;توانایی هماهنگی با نظارت جهت پذیرایی میهمانان دررستورانها و کانتین ها;توانایی کنترل فیزیکی رانندگان و مطابقت مشخصات وی با کارت خودروسرفصل های دوره:ارزیابی و کنترل;انواع مدیریت،‌سطوح مدیریت;برنامه ریزی;تئوریها و مکاتب مدیریت;تاریخچه مدیریت;تعاریف و مفاهیم مدیریت;توانائی هدف و برنامه ها به منظور سازماندهی ،اولویت بندی و به انجام رساندن کار;توانایی سرپرستی واحد مربوطه;سازمان دهی;نقش های مدیران و سرپرستان;هدایت رهبری;وظایف مدیران و سرپرستان;ویژگیهای مدیران و اخلاق مدیریت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا