اصول بایگانی

تاریخ و ساعت:

۱ اسفند, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۳ اسفند, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اهداف دوره:

 • آشنایی با نامه های وارده و صادره
 • توانایی اجرای روشها و سیستمهای بایگانی
 • توانایی استفاده از آرشیو فیلم ، عکس ، مقالات و غیره
 • توانایی ایجاد ضوابط منطقی جهت دسترسی آسان به مدارک و سوابق
 • توانایی بررسی نامه ها و مدارک برگشتی به منظور اطمینان از تحویل سالم نامه ها و تعداد ضمائم آنها
 • توانایی بکارگیری قوانین و مقررات امحا اسناد و مدارک
 • توانایی تشکیل بایگانی جاری وراکد
 • توانایی تفکیک مدارک در پرونده پرسنلی
 • توانایی تهیه دفترچه راهنمای بایگانی
 • توانایی ثبت پرونده های پرسنلی افراد در سیستم رایانه و کد گذاری آنها
 • توانایی جلوگیری از افزایش بی رویه اسناد بایگانی
 • توانایی حفظ و نگهداری اسناد ، مدارک ، گزارشات و طبقه بندی آنها
 • توانایی شماره گذاری کلیه پرونده ها براساس تاریخ و موضوع
 • توانایی مرتب نمودن نامه ها و مدارک براساس تاریخ و شماره نامه در پرونده

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با نامه های وارده و صادره
 • آشنایی با وسایل مدرن بایگانی
 • اصطلاحات بایگانی
 • اصول تشکیل دهنده پرونده
 • تعاریف سند و مدرک انواع آن ونقش آنها در اداره سازمانها
 • تعریف و اهمیت بایگانی
 • توانایی اجرای روشها و سیستمهای بایگانی
 • توانایی استفاده از آرشیو فیلم ، عکس ، مقالات و غیره
 • توانایی ایجاد ضوابط منطقی جهت دسترسی آسان به مدارک و سوابق
 • توانایی بررسی نامه ها و مدارک برگشتی به منظور اطمینان از تحویل سالم نامه ها و تعداد ضمائم آنها
 • توانایی بکارگیری قوانین و مقررات امحا اسناد و مدارک
 • توانایی تشکیل بایگانی جاری وراکد
 • توانایی تفکیک مدارک در پرونده پرسنلی
 • توانایی تفکیک و بایگانی اسناد و مدارک فروش
 • توانایی تهیه دفترچه راهنمای بایگانی
 • توانایی ثبت پرونده های پرسنلی افراد در سیستم رایانه و کد گذاری آنها
 • توانایی جلوگیری از افزایش بی رویه اسناد بایگانی
 • توانایی شماره گذاری کلیه پرونده ها براساس تاریخ و موضوع
 • توانایی مرتب نمودن نامه ها و مدارک براساس تاریخ و شماره نامه در پرونده
 • جا و مکان و لوازم مورد نیاز
 • روشهای طبقه بندی و تنظیم اسناد
 • نحوه مراجعه به سوابق و استفاده از بایگانی چگونگی خروج اسناد و پرونده ها از بایگانی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا