آمار1

تاریخ و ساعت:

۲۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۵ فروردین, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

آمار1

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا