ارزیابی برنامه توسط شرکت کنندگان(ضمن اجرا)

روزهای برگزاری
1- مشخص كردن سرفصل و ريز مواد درسي دوره آموزشي (در ابتداي دوره)
2- مشخص كردن ملاك هاي نمره گذاري و نحوه ارزشيابي شركت كنندگان (در ابتداي دوره)
3- تسلط مدرس نسبت به موضوع درس
4- قدرت بيان و توانايي انتقال مطالب به شركت كنندگان
5- شيوه اداره كلاس
6- طرز برخورد و رفتار با شركت كنندگان دوره
7- استفاده از روش هاي متنوع و مختلف تدريس و دوري از روش هاي يكنواخت و خسته كننده
8- استفاده مناسب از وسايل كمك آموزشي و سمعي و بصري در ارائه دروس
9- ارائه درس بر اساس روال منظم و منطقي
10- تشويق شركت كنندگان به بحث و تبادل نظر و حضور فعال در كلاس
11- جمع بندي مطالب در پايان هر موضوع قبل از شروع تدريس مباحث جديد
اسکرول به بالا