ایمنی عمومی

ایمنی عمومی

سرفصل های دوره:

 • ارزیابی صلاحیت و آگاهی (‌اهمیت ارزیابی صلاحیت افراد قبل از شروع کار و ضرورت داشتن آگاهی در خصوص مس)
 • قوانین و مقررات ایمنی ( شناسایی و دستیابی به قوانین ایمنی و الزاماتی که برای شروع کار نیاز است)
 • خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت ملی صنایع مس ایران
 • الف)مقابله با شرایط اضطراری ب) اقدامات ضروری در هنگام بروز حادثه / شبه حادثه
 • وظایف و مسئولیتهای کارکنان در زمینه ایمنی ( مطابق با رده سازمانی)
 • تعاریف (حادثه – شبه حادثه- خطر- شدت خطر- احتمال خطر- ریسک- ایمنی- ریسک غیر قابل پذیرش)
 • شرایط مخاطره آمیز محیط کار و شناسایی خطرات و کانون های خطر
 • کنترل های عملیاتی شامل : اصول ایمنی در محیط کار – ایمنی در کارگاه- ایمنی ماشین آلات- ایمنی دستگاه
 • شرایط مخاطره آمیز در محیط کار و معرفی خطراتی که دارای سطح ریسک بالا می باشد( ریسکهای غیر قابل پذیرش)
 • روشهای ارائه نقطه نظرات و برقراری ارتباط بین کارکنان و مسئولین در زمینه موضوعات HSE
 • توانایی پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار
اسکرول به بالا