ایمنی جوشکاری

ایمنی جوشکاری

سرفصل های دوره:

  • بررسی نتایج حاصل از ارزیابی ریسک خطرات و تجزیه و تحلیل حوادث
  • خطرات موجود در صنعت جوشکاری
  • روش های جلوگیری از بروز آتش در عملیات جوشکاری و روش های اطفای آن
  • آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار در جوشکاری
  • ایمنی استفاده از کپسول های اکسیژن و استیلن
  • اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی در عملیات جوشکاری
  • اصول ایمنی در جوشکاری با گاز استیلن
  • اصول ایمنی در سیستم های برق رسانی
  • اصول ایمنی در نقطه جوش با برق
  • انواع جوشکاری

اسکرول به بالا