اصول و مبانی آینده پژوهی مدرن

سرفصل های دوره:

 • مقدمه و انگیزه ورود به آینده نگاری شرکتی
 • مشکل اساسی شرکتهای بزرگ در مواجهه با ناپیوستگی های محیط
 • راهکارهای شرکتها در مواجهه با ناپیوستگیهای محیط 1
 • راهکارهای شرکتها در مواجهه با ناپیوستگیهای محیط 2
 • تعریف و ویژگیهای آینده نگاری شرکتی
 • دو سو توانی در مدیریت راهبردی در آینده نگاری شرکتی
 • پویش محیطی و تصمیم گیری در مدیریت راهبردی در آینده نگاری راهبردی
 • مدیریت نوآوری در آینده نگاری شرکتی
 • پژوهش درباره آینده در آینده نگاری شرکتی
 • معرفی مدل بلوغ آینده نگاری شرکتی
 • ظرفیتهای مدل بلوغ آینده نگاری شرکتی
 • مولفه‌های ظرفیتهای مدل بلوغ آینده نگاری شرکتی
 • مولفه فرهنگ در ظرفیتهای مدل بلوغ آینده نگاری شرکتی
 • دستاوردها و ارزظهای خلق شده مدل بلوغ آینده نگاری شرکتی
 • ارتباط مدیریت نوآوری و آینده نگاری شرکتی
 • چرا برنامه ریزی بر مبنایی سناریو
 • مفاهیم اصلی و روند تکاملی برنامه ریزی بر مبنایی سناریو
 • تاریخچه و درس‌های آموخته شده برنامه ریزی بر مبنایی سناریو
 • تعاریف و دیدگاههی مختلف درباره برنامه ریزی بر مبنایی سناریو
 • دستاوردها و ارزشهای خلق شده برنامه ریزی بر مبنایی سناریو
 • مرحله آماده سازی پروژه در نظام شکلدهی سناریو
 • قلمروبندی و تعیین افق زمانی و انتظارات پروژه
 • مرحله کشف سناریوها در نظام شکلدهی سناریو
 • مرحله توسعه سناریوها در نظام شکلدهی سناریو
 • شناسایی عدم قطعیت‌های کلیدی و توسعه فضای سناریوها
 • داستان بودن سناریوها و سنجه‌های سودمندی سناریوها
 • المانهای اصلی توسعه و نگارش سناریوها
 • مرحله اجرا و کاربست در نظام شکلدهی سناریو
 • کارگاههای کاربست سناریوها
 • مرحله ارزیابی سناریوها در نظام شکلدهی سناریو

محتوای دوره

1 از 2
اسکرول به بالا