فرم خود ارزیابی طرح شناسایی استعدادها و قابلیتها فردی مجتمع مس سرچشمه

مرحله 1 از 6

مشکل جسمانی

سوابق تحصیلی


نوع دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای/تخصصی
اسکرول به بالا