کنترل کوره فلش در شرایط بحرانی

تاریخ و ساعت:

۶ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور ذوب

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کنترل کوره فلش در شرایط بحرانی

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا