(پیشرفته)Caesarآشنایی با نرم افزار

تاریخ و ساعت:

۱۴ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۳ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور طراحي و بهره وري انرژي

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

(پیشرفته)Caesarآشنایی با نرم افزار

مدت: 36 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا