مقدماتیEPLAN نرم افزار

تاریخ و ساعت:

۱۳ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۵ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مقدماتیEPLAN نرم افزار

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا