مراقبتکاری عمومی تغلیظ 1

تاریخ و ساعت:

۵ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۷ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مراقبتکاری عمومی تغلیظ 1

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا