مدیریت تغییر

تاریخ و ساعت:

۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مدیریت تغییر

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا