مبانی و تشريح الزامات سيستم مديريت انرژی مبتنی براستاندارد

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی براستاندارد

تاریخ و ساعت:

۱۲ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی براستاندارد

مدت: 6 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا