طراحی الگوهای حفاری اکتشاف تکمیلی

تاریخ و ساعت:

۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

طراحی الگوهای حفاری اکتشاف تکمیلی

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا