شناسایی و انتخاب مواد مصرفی جوشکاری

شناسایی و انتخاب مواد مصرفی جوشکاری

تاریخ و ساعت:

۲۱ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۳ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

شناسایی و انتخاب مواد مصرفی جوشکاری

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا