روش های آنالیز در آزمایشگاه تر

تاریخ و ساعت:

۵ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۲ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

روش های آنالیز در آزمایشگاه تر

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا