خوردگی و روشهای کنترل آن( تکنسینی)

تاریخ و ساعت:

۲ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳۰ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

خوردگی و روشهای کنترل آن( تکنسینی)

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا