تکنیک های حل مسئله

تکنیکهای حل مسئله

تاریخ و ساعت:

۶ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۸ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

تکنیکهای حل مسئله

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا