(تکمیلی )ICP آموزش دستگاه

تاریخ و ساعت:

۱۰ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

(تکمیلی )ICP آموزش دستگاه

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا