بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

تاریخ و ساعت:

۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا