اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی

تاریخ و ساعت:

۶ دی, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۷ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, شهر مس

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اهداف دوره:

 • توانایی تشخیص موارد مشکوک و عدم نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات از نقطه نظر حفاظت فنی
 • توانایی تنظیم و تکمیل دفاتر گزارشات روزانه نگهبانی
 • توانایی تهیه صورتجلسه تحویل و تحول پست نگهبانی و لوازم و ابزار مربوطه
 • توانایی تهیه و تنظیم دستور العمل های اجرایی در زمینه کنترل ترافیک انتظامات و نگهبانی
 • توانایی کنترل تردد افراد و وسایل نقلیه در محدوده نگهبانی و جلوگیری ازورود و خروج اشخاص غیر مجاز
 • توانایی گشت زنی و بازدید مستمر از واحدهای مختلف شرکت به منظور آگاهی از وضعیت نگهبانی
 • شناسایی سیستم های جدید نگهبانی و حفاظت فیزیکی و نحوه کاربرد آنها

سرفصل های دوره:

 • انواع شیفت ها و پست های نگهبانی و مسئولیتهای محوله با توجه به موقعیت مکانی و شرایط امنیتی
 • بازدیدهای خارجی: مقیم، میهمان، کارشناس و مدعو
 • بازدیدهای داخلی: گروهی، فردی، تخصصی و موردی
 • بازرسی افراد، خودروهای سبک، سرویسهای ایاب و ذهاب و کامیونها;تجهیزات و امکانات مورد نیاز نگهبان و نحوه استفاده از آن
 • توانایی تشخیص موارد مشکوک و عدم نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات از نقطه نظر حفاظت فنی
 • توانایی تنظیم و تکمیل دفاتر گزارشات روزانه نگهبانی
 • توانایی تهیه صورتجلسه تحویل و تحول پست نگهبانی و لوازم و ابزار مربوطه
 • توانایی تهیه و تنظیم دستور العمل های اجرایی در زمینه کنترل ترافیک انتظامات و نگهبانی
 • توانایی کنترل تردد افراد و وسایل نقلیه در محدوده نگهبانی و جلوگیری ازورود و خروج اشخاص غیر مجاز;
 • توانایی گشت زنی و بازدید مستمر از واحدهای مختلف شرکت به منظور آگاهی از وضعیت نگهبانی
 • شرح وظایف و مسئولیتهای پرسنل نگهبان
 • شناخت محیط کار و اهداف سازمان

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا