اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی

تاریخ و ساعت:

۹ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۲ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا