اصول عملیاتی کوره فلش

تاریخ و ساعت:

۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۶:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اصول عملیاتی کوره فلش

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا