آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن

تاریخ و ساعت:

۱۹ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۱ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا